EN

Användarvillkor

Läs dessa Allmänna Villkor noga. Genom att registrera dig hos Aimo och godkänna de Allmänna Villkoren ingår du ett avtal med Aimo varvid du samtycker till att bli bunden av de Allmänna Villkoren, vår Integritetspolicy och alla kundinstruktioner som utfärdas av Aimo från tid till annan. Om du inte godkänner de Allmänna Villkoren ska du inte registrera dig för eller på annat sätt använda Aimos tjänster.

 • Definitioner

”Aimo-appen” betyder den app som Aimo utgett för tjänsterna. Appen kan laddas ner från Google Play eller AppStore.

”Allmänna Villkor” betyder de Allmänna Villkor på vilka ett avtal (enligt definition nedan) träffats mellan Aimo Solution AB, org. nr. 559148-0941, nedan kallat ”Aimo”, och den avtalande medlemmen, nedan kallad ”Kunden”.

En ”Bil” betyder en bil som finns tillgänglig i Aimo-appen.

”Bilhemmazonen” betyder det i Aimo-appen definierade område, där Kunden får påbörja och avsluta sin Bilresa. Bilhemmazonen är också det område där Aimo ansvarar för parkering av bilarna enligt vad som anges i § 11 nedan. Bilhemmazonen kan ändras från tid till annan och Kunden ska uppdatera sig om eventuella ändringar i Bilhemmazonen före varje Hyresperiod.

Ett ”Fordon” betyder både en Bil och en Scooter.

”Hyresperioden” betyder perioden från att Kunden låser upp Fordonet tills dess att Kunden avslutar uthyrningen i Aimo-appen och låser Fordonet.

”Prislistan” betyder den vid var tidpunkt gällande prislistan för att hyra och använda ett Fordon. Prislistan är tillgänglig på https://aimosolution.com/ och i Aimo-appen. Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Prislistan och vad som omfattas av denna.

En ”Scooter” betyder en elektrisk scooter som finns tillgänglig i Aimo-appen

”Scooterhemmazonen” betyder det i Aimo-appen definierade område, där Kunden får påbörja och avsluta sin Scooter-resa. Scooterhemmazonen kan ändras från tid till annan och Kunden ska uppdatera sig om eventuella ändringar i Scooterhemmazonen före varje Hyresperiod.

 • Grundläggande bestämmelser för användning av tjänsterna

2.1 Behörighet att göra bokningar

Behöriga att göra bokningar är fysiska personer som – har godkänt dessa Allmänna Villkor – har fyllt 19 år – har ett i Sverige giltigt körkort med behörighet att köra Bilen sedan minst ett år tillbaka utan avbrott samt uppfyller alla villkor och krav som anges för detta.

2.2 Körkortets giltighet

Kunden är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rapportera återkallelse eller inskränkt behörighet, verkställighet av sådan återkallelse eller inskränkning, eller att körkortets giltighetstid upphör, till Aimo. Rätten att använda Aimos Fordon upphör och Kundens nyttjanderätt suspenderas om Kundens körkort återkallas eller tillfälligt omhändertas. Om körkortets behörighet inskränks förbehåller sig Aimo rätten att återkalla nyttjanderätten. Kunden är skyldig att på begäran när som helst uppvisa sitt körkort för Aimo. Om Kunden inte kan uppvisa ett giltigt körkort har Aimo rätt att återkalla nyttjanderätten.

2.3 Vite

Om Kunden bryter mot avtalet genom att företa en olovlig resa ska Kunden betala ett vite enligt Prislistan. Detta ska inte påverka Aimos rätt att framställa ytterligare skadeståndskrav. Betalda vitesbelopp ska avräknas mot Aimos skadeståndskrav.

2.4 Kundförhållande

Genom att registrera sig, godkänna dessa Allmänna Villkor och skapa inloggningsuppgifter bekräftar Kunden att denne ingått ett bindande elektroniskt avtal med Aimo och Kunden är därigenom bunden av de Allmänna Villkoren, vilka tillsammans med Prislistan utgör hela avtalet mellan Aimo och Kunden.

Kundens inloggningsuppgifter för Aimos tjänst är personliga och får endast användas av Kunden. Vid obehörig användning av Kundens inloggning ska Kunden rapportera detta till Aimos kundtjänst på telefon, varvid Kunden ska betala den avgift som anges i Prislistan samt alla tillkommande extrakostnader.

 • Tillgång till tjänsten

3.1 Hur man får tillgång till tjänsten

Vid bokning av ett Fordon i Aimo-appen reserveras Fordonet för Kunden under en viss tid (som kan ändras från tid till annan). Kunden kan maximalt boka Fordonet två gånger innan denne påbörjar en Hyresperiod. Upprepade överträdelser mot detta kan medföra att senare bokningar sker på särskilda villkor eller att Kunden avstängs från tillträde till Fordonen.

En Hyresperiod startar när Kunden låser upp Fordonet med Aimo-appen. Samtidigt övertar Kunden ansvaret för Fordonet. Kunden betalar för Aimos tjänst från det att Kunden låser upp Fordonet med Aimo-appen tills Kunden avslutar resan i Aimo-appen och låser Fordonet på nytt.

Vid start av en resa bekräftar Kunden vidare att Fordonet tagits emot i god ordning och att bromsar, styrning, i förekommande fall blinkers och ljus kontrollerats innan körningen påbörjades. Eventuella klagomål på Fordonets skick ska framföras till Aimo innan resans start.

3.2 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för alla skador som drabbar Aimo på grund av att Kunden försummat att i rätt tid rapportera obehörig användning av Aimo-appen.

 • Reservationer och ingående av enskilda avtal

Kunden kan bara boka Fordon i Aimo-appen. Bokningar är inte bindande förrän de har godkänts av Aimo. Aimo har rätt att vägra godkänna en bokning om det inte finns tillräckligt många lediga Fordon eller av annan legitim orsak. Om ett reserverat Fordon inte tas i bruk av Kunden inom den reserverade tiden, frisläpps Fordonet så att det kan bokas av andra kunder. Kunden kan avboka en reservation eller, i mån av tillgång, ändra bokningen till en annat Fordon fram till den bokade starttiden. Ett hyresavtal träffas när Kunden låser upp Fordonet med Aimo-appen. Då startar den Hyresperiod som ska betalas av Kunden. Hyresavtalet upphör när uthyrningen avslutas i Aimo-appen och Kunden låser Fordonet.

Den maximala Hyresperioden för varje enskilt hyresavtal är 48 timmar för Bilar och 24 timmar för Scootrar. Om Kunden vill förlänga Hyresperioden kan detta medges efter särskild överenskommelse med kundtjänst i varje enskilt fall.

Scootrar som inte har lämnats tillbaka inom 24 timmar ska anses förkomna / stulna och Kunden kan komma att bli ersättningsskyldig (i) återanskaffningsavgift; och (ii) hanteringsavgift enligt Prislistan.

Ett annat undantag från 24 / 48-timmarsregeln är partner- eller specialerbjudanden (dvs. erbjudanden som kräver särskilda avtal med Aimo innan resan påbörjas).

 • Kundens skyldighet att kontrollera Fordonet innan en resa påbörjas

Kunden är skyldig att innan resan påbörjas kontrollera att Fordonet är rent och inte är behäftat med några fel eller skador. Kunden ska rapportera alla fel och skador som upptäcks till kundtjänst på telefon. Kontaktpersonen på kundtjänst ska avgöra om resan kan påbörjas trots skadan. Det är mycket viktigt att alla nya skador anmäls innan Fordonet startas (om Fordonet är en Bil genom att trycka in bilens startknapp) så att det kan säkerställas att ansvaret för skadan läggs på den som vållat skadan. Alla avtal om reparation eller bärgning ska godkännas i förväg av Aimo. Om Kunden inte har rapporterat någon skada ska Fordonet visuellt och tekniskt anses vara i gott skick.

 • Handhavande och användning av Fordonen

6.1 Allmänna skyldigheter

Om Fordonet är en Bil, ska Kunden hantera Bilen med omsorg och aktsamhet i enlighet med manualer, handböcker, dokumentation och tillverkarens specifikationer. Kunden ska försäkra sig om att Bilen är trafiksäker innan en resa påbörjas, till exempel genom att undersöka däcken. Innan Bilen parkeras ska Kunden säkra den mot stöld (stänga fönster, dörrar och eventuell taklucka samt låsa Bilen). Vid körning på allmän väg ska Kunden följa alla trafikregler.

6.2 Förbjuden användning

6.2.1 Om Fordonet är en Bil, får Kunden inte använda Bilen för följande ändamål: A) för motorsport, särskilt för hastighetstävlingar, B) för biltester, övningskörning, körsäkerhetsutbildning eller terrängkörning, C) för transport av betalande passagerare eller annan kommersiell persontransport, D) för uthyrning till underhyrestagare eller för marknadsföring av Kunden, E) för att begå brott, även om brottet endast är straffbart enligt lagen på den plats där brottet begicks, F) för transport av brandfarliga, giftiga eller på annat sätt farliga ämnen, G) för transport av föremål som på grund av sin form, storlek eller vikt kan äventyra trafiksäkerheten eller orsaka in- eller utvändig skada på Bilen, H) för att dra släp eller bogsera bilar eller andra saker, I) för djurtransporter. Kunden får inte heller: J) använda Bilen för resor utanför Sverige (undantaget partnererbjudanden, dvs. erbjudanden villkorade av särskilt avtal med Aimo), K) köra Bilen om Kunden är påverkad av alkohol (blodalkoholhalt 0,0‰), droger eller mediciner som kan påverka Kundens körförmåga, L) transportera barn under 12 års ålder eller kortare än 150 cm utan att använda lämplig godkänd skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde) för barnet. Kunden ska följa tillverkarens instruktioner om montering och demontering av skyddsanordningar för barn. M) nedsmutsa Bilen under Hyresperioden utöver vad som kan anses rimligt med iakttagande av skälig omsorg eller lämna skräp av något slag i Bilen, N) återlämna Bilen med avaktiverad passagerarairbag, O) röka eller tillåta passagerare att röka i Bilen. Vid brott mot rökförbudet utgår ett obligatoriskt vite enligt Prislistan, vilket inte ska påverka Aimos rätt till skadestånd eller annan ersättning. Brott mot eller försummelse enligt någon av ovanstående bestämmelser medför en rätt för Aimo att avsluta hyresavtalet utan uppsägning, häva hyresavtalet eller suspendera hyresavtalet enligt bestämmelserna om avstängning i § 11.7 i dessa Allmänna Villkor. I sådana fall har Kunden inte rätt till någon ersättning. Detta ska inte påverka Aimos rätt till skadestånd på grund av brott mot någon av bestämmelserna i punkterna A-O ovan.

6.2.2 Om Fordonet är en Scooter får Kunden inte använda Scootern för A) att frakta föremål som kan påverka Kundens möjlighet att hantera Scootern (innebärande att frakta stora väskor, portföljer eller ryggsäckar), B) använda Scootern under påverkan av droger, alkohol eller medicin, C) använda en mobiltelefon samtidigt som Kunden använder Scootern, D) gömma eller låsa en Scooter, E) Scootern måste parkeras lagligen innebärande att den kan inte parkeras på privat mark, i ett låst utrymme, under jord, eller områden utan GSM-täckning och Scootern måste vara synlig för allmänheten efter det att den har parkerats, F) använda Scootern på tävlingar eller för stunt-körning, G) använda Scootern på grusvägar, i bergsterräng eller genom djupt vatten. Därutöver, H) när Kunden kör Scootern rekommenderar Aimo att Kunden använder en CE-märkt hjälm som är ordentligt fastsatt enligt tillverkarens instruktioner och med rätt passform, I) Kunden får inte överstiga Scooterns maxvikt om 100 kg inkl. alla föremål som Kunden fraktar, J) Kunden får inte förändra eller på annat sätt hacka eller påverka Aimos material eller hårdvara, samt K) Kunden får inte flytta på Scootern på annat sätt än genom att köra den (innebärande att det inte är tillåtet att flytta skotern med exv. bil).   

6.3 Aimos rätt att kontakta Kunden

Aimos kundtjänst får kontakta Kunden om det är något problem med hyres- eller användningsrutinerna (t.ex. att Fordonet inte är ordentligt låst trots bekräftelse att bokningen är avslutad) för att säkerställa problemets orsak.

 • Kundens skyldighet att ladda Bilen

7.1 När och hur laddning ska ske

Om Fordonet är en Bil, är Kunden skyldig att säkerställa att Bilen har tillräckligt med laddning kvar för att nå den planerade destinationen. Kunden är vidare skyldig att återlämna Bilen med en återstående räckvidd på minst 15 km. Återstående räckvidd kan avläsas på instrumentpanelen. Om Kunden bryter mot denna skyldighet ska Kunden betala alla extrakostnader enligt Prislistan liksom alla eventuella kostnader för reparation och bärgning (i förekommande fall).

7.2 Laddkabel

Bilen är utrustad med en laddkabel. Kunden ansvarar för att laddkabeln förvaras på ett säkert sätt under resan och Kunden ska innan resan avslutas säkerställa att laddkabeln är korrekt placerad i Bilens bagageutrymme.

Kunden förbinder sig att uteslutande använda laddkabeln för laddning av Bilen. Aimo förbehåller sig rätten att anmäla varje annan användning av laddkabeln till behörig åklagarmyndighet. Kunden förbinder sig att utge ett i Prislistan angivet vite för varje uppsåtlig eller vårdslös användning av laddkabeln eller annat brott mot dessa Allmänna Villkor.

 • Aimos ansvar

Med undantag för väsentligt avtalsbrott ansvarar Aimo gentemot Kunden endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet av någon av Aimos legala företrädare eller ombud. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som möjliggör för Aimo att överhuvud taget fullgöra hyresavtalet, som en avtalspart normalt sett förlitar sig på eller generellt bör kunna förlita sig på. Aimo friskriver sig från allt strikt ansvar för eventuella ursprungliga produktionsfel i Fordonet. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid dödsfall eller personskada, grov vårdslöshet eller uppsåt, om fel döljs i bedrägligt syfte, om en garanti lämnas eller risken för upphandling påtagits eller enligt Produktansvarslag 1992:18.

 • Kundens ansvar

9.1 Allmänt ansvar och försäkringsskydd

Om Fordonet, dess tillbehör eller enskild del skadas eller förloras eller i händelse av avtalsbrott ansvarar Kunden enligt lag och enligt dessa Allmänna Villkor. Kundens ansvar omfattar även tillkommande extrakostnader, t.ex. bärgningskostnader, värdeminskning, förlust av försäkringsbonus och förlorade hyresintäkter. Bilen har trafik- och helförsäkring med sedvanlig omfattning. Vidare finns det en ansvarsbegränsning till förmån för Kunden som begränsar dennes ansvar till försäkringens självrisk för helförsäkring (vagnskade-. och helförsäkring). Ansvarsbegränsningen gäller specifikt inte för skada som orsakats av felaktig hantering eller misskötsel av Bilen, t.ex. skada orsakad av ignorerade varningslampor eller transporterade föremål. Om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor ska de Allmänna Villkoren och Aimos försäkringsgivares villkor, vilka lämnas till Kunden på begäran, gälla för ovannämnda försäkringar och ansvarsbegränsningar.

Kunden ansvarar alltid för användandet av Scootern. Kunden är medveten om att Scootern är ett elektroniskt fortskaffningsmedel och att den kan sluta fungera och orsaka olyckor även om Scootern är servad och underhållen, och att sådana olyckor kan medföra skador. Kunden är medveten om att använda Scootern innebär uppenbara och inte så uppenbara risker, vilket kan medföra skador eller dödsfall och dessutom skador på annans egendom. Dessa risker är helt och hållet Kundens ansvar, särskilt beslutet att använda skyddsutrustning som krävs enligt lag eller Aimos rekommendation. Därutöver medger Kunden att användande av tjänsten kan medföra skador på annan person eller annans egendom, och för dessa skador svarar Kunden ensam, vilket innefattar följdskador och övriga kostnader. Genom att använda en Scootern åtar sig Kunden fullt och komplett ansvar för alla relaterade risker och faror, och meder att Aimo inte är ansvarigt för någon skada eller kostnad orsakad jämtemot person eller egendom (inkluderande Scootern).

9.2 Skyldighet att ersätta Aimo vid uppsåtlig skada

Om Kunden uppsåtligen orsakar en skada gäller ingen försäkring och Kundens ansvar är inte begränsat till självrisken. Om Kundens ansvar inte omfattas av försäkringen ska Kunden hålla Aimo skadeslös för alla ersättningsanspråk från tredje part.

9.3 Ansvar vid avtalsbrott mot § 6

Om Kunden uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot de användningsföreskrifter för Bilen som anges i § 6 i dessa Allmänna Villkor, är Kunden skyldig att betala en avgift enligt Prislistan, och om Aimo drabbas av en förlust ansvarar Kunden för hela förlusten, med avdrag för eventuell självrisk.

9.4 Ansvar vid lagbrott, ersättning för administrativa kostnader

Kunden ansvarar tillfullo för alla lagöverträdelser som begås av denne, särskilt brott mot trafikföreskrifter och administrativa regler under Hyresperioden och i samband med parkering av Bilen. Kunden förbinder sig att hålla Aimo skadeslöst för alla viten, straffavgifter, böter och övriga kostnader och utlägg som Aimo påförs av myndigheter eller andra organ till följd av ovannämnda överträdelser. Som ersättning för sina administrativa kostnader för att hantera förfrågningar som riktas till Aimo från polisiära myndigheter för utredning av administrativa och straffrättsliga överträdelser som begåtts under Hyresperioden, har Aimo rätt att ta ut en fast avgift enligt Prislistan.

9.5 Ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor ansvarar Kunden för alla skador som drabbar Aimo upp till det avtalade självriskbeloppet (om det är aktuellt). Om en skada orsakats av grov vårdslöshet ska Aimo ha rätt att begränsa sin betalningsskyldighet pro rata till den avtalade ansvarsbegränsningen i förhållande till förseelsens allvar.

Oaktat det föregående ska ansvarsbegränsningen kvarstå om avtalsbrottet inte var kausalt för varken skadans uppkomst eller för fastställandet eller storleken på Aimos skada. Detta gäller dock inte om avtalsbrottet skedde i uppsåt att vilseleda.

 • Skyldigheter vid olycka, skada, stöld, haveri och annan förstörelse av Fordonet

Olycka, skada, stöld, haveri eller annan förstörelse av Fordonet ska omgående rapporteras till Aimos kundtjänst på telefon. Kunden är skyldig att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att begränsa skadan och säkra bevisning. För det fall att Fordonet är en Bil, ska Kunden polisanmäla alla skador och underrätta polis/brandkår om att en elbil är inblandad i olyckan. Kunden får inte lämna olycksplatsen förrän polisen har färdigställt sin rapport och – Fordonet har överlämnats till bärgare eller – efter överenskommelse med Aimo har parkerats inom av Aimo angiven zon. Resan får fortsättas endast efter uttryckligt medgivande från Aimo.

10.1 Skyldighet att återlämna Bilen och vidaresända polisutredning

Om Kunden har orsakat en olycka och Bilen inte längre är körbar eller trafiksäker ska Kunden betala alla kostnader som uppkommer för att återlämna Bilen. Om Bilen inte längre är körbar eller trafiksäker på grund av olyckan upphör hyresavtalet genom överenskommelse med Aimo vid överlämnandet till bärgare. Vidare är Kunden skyldig att omgående vidaresända alla skriftliga olycksrapporter till Aimo och meddela Aimo om polisens ärendenummer.

10.2 Medgivande av ansvar, skada eller fel

Alla instruktioner från Aimos kundtjänst ska följas. Kunden får inte erkänna ansvar eller föregripa regleringen av något anspråk genom att göra någon betalning eller genom att på annat sätt medge ett anspråk och/eller ett fel (som påverkar försäkringen).

10.3 Skadeanmälan

På begäran av Aimo ska Kunden fylla i den skadeanmälan som tillhandahålls av Aimo och returnera undertecknad till Aimo inom 7 dagar. Om försäkringsbolaget inte reglerar skadan för att en skadeanmälan insänts för sent förbehåller sig Aimo rätten att debitera Kunden för alla kostnader som orsakats av skadan.

10.4 Aimos val av verkstad och exklusiva rätt till försäkringsersättning

Aimo ska alltid ha rätt att välja verkstad för alla reparationer. Aimo ska alltid ha en exklusiv rätt till alla försäkringsersättningar i samband med skada på någon av Aimos bilar. Om Kunden har mottagit sådan betalning från tredje part ska Kunden utan anmaning och utan oskäligt dröjsmål vidarebefordra betalningen till Aimo.

10.5 Förlorad eller stulen Scooter

En Scooter som aktiveras av Kund anses vara förlorad eller stulen om (1.) Scootern inte är inaktiverad i enlighet med detta avtal inom 24 timmar efter aktivering, (2.) Scooterns GPS-enhet är urkopplad, (3.) Scootern har parkeras i strid med dessa Allmänna Villkor, i ett låst utrymme, utanför Scooterhemmazonen eller i ett icke-offentligt utrymme i mer än tio minuter efter avslutad resa, (4.) om Scootern rör sig efter avslutad resa och Aimo har anledning att anta att sådan rörelse inte orsakades av en annan användare eller auktoriserad tredje part, eller (5.) andra omständigheter som pekar på att en Scooter är förlorad eller stulits.

Kunden måste omedelbart anmäla att en Scooter är förlorad eller har blivit stulen till Aimo.

Parterna är överens om att den sista Scooter-kunden är ansvarig för en förlorad eller stulen Scooter enligt Prislistan, om inte omständigheter som presenteras för Aimo ger tillräckliga bevis för att befria Kunden från ansvar.

Om Aimo anser att en Scooter förlorats eller stulits, ska Aimo ha befogenhet att vidta alla åtgärder som anses lämpliga gentemot Kunden. Åtgärder kan innefatta, men är inte begränsade till, att erhålla återbetalning och annan lämplig ersättning samt att polisanmäla händelsen.

10.6 Ansvar för skador på Scootern

Kunden medveten om sin skyldighet att returnera Scootern till Aimo i samma skick som det hyrdes ut. Kunden är inte ansvarig för normalt slitage. Kunden är ansvarig enligt Prislistan för samtliga skador eller övriga kostnader som kan relateras till en stulen eller förlorad Scooter.

 • Hyresperiodens upphörande och återlämnande av Bilen

11.1 Parkering av Bilen

Kunden får parkera Bilen utan avgift både vid ”Park&Keep” och vid ”avslut av resa” genom att (i) parkera Bilen korrekt enligt Trafikförordningen (1998:1276) och eventuella föreskrifter meddelade av lokala myndigheter antingen (ii) på gatumark, inom angivna taxaområden specificerade under menyn parkering på hemsidan där Bilen lagligen kan vara parkerad under de kommande 24 timmarna, eller (iii) på Aimos markerade p-platser i ett säkert p-garage listat i Aimo-appen, samt (iv) genom att i förekommande fall pausa eller avsluta bokningen i Aimo-appen. Hyresperioden avslutas i Aimo-appen när Bilen låses. Observera att det är uttryckligen förbjudet att parkera Bilen på ”Taxa 1” i de centrala delarna av Hemmazonen. I detta område hänvisas Kunden till säkert p-garage enligt (iii).

Kunden har även rätt att göra ”Park&Keep” och parkera Bilen utanför Hemmazonen (A) där det är tillåtet att parkera enligt (i), eller (B) i annat p-garage än vad som anges i (iii). I så fall ska Kunden dock själv betala för parkeringen.

11.2 Förbjudna parkeringsplatser för Bilen

Kunden förbinder sig att inte avsluta hyran på plats som ägs av fysisk person eller företag eller i taxaområden som inte är specificerade under menyn parkering på hemsidan, om inte platsen uttryckligen är markerad som p-plats för Aimo. Förbudet gäller särskilt för kundparkeringar vid shoppingcentra eller supermarkets som är markerade som sådana. Om Aimo behöver parkera om Bilen på grund av brott mot antingen Aimos eller allmänna parkeringsregler eller om en tredje part anlitas för att bogsera bort Bilen, ska Kunden debiteras för dessa tjänster enligt den gällande Prislistan.

11.3 Underlåtenhet att avsluta Hyresperioden

Om Hyresperioden inte kan avslutas på grund av dålig mobiltäckning ska Kunden parkera om Fordonet och försöka igen. Om Kunden lämnar Fordonet utan att på rätt sätt avsluta hyran fortsätter Hyresperioden och hyra fortsätter att debiteras. Om Hyresperioden inte kan avslutas av tekniska orsaker är Kunden skyldig att utan dröjsmål anmäla detta till kundtjänst för att bestämma vad som ska göras.

11.4 Minsta återstående räckvidd vid parkering

När Hyresperioden upphör ska Bilen ha en återstående räckvidd på minst 15 km. Återstående räckvidd kan avläsas på instrumentpanelen. Om Kunden bryter mot denna skyldighet ska Kunden betala alla extrakostnader enligt Prislistan liksom alla eventuella kostnader för reparation och bärgning (i förekommande fall).

11.5 Ren, säker och oskadad Bil vid återlämnandet

För ett korrekt återlämnande av Bilen gäller följande: A) Bilens interiör ska vara ren. Om Bilen returneras i ett mycket nedsmutsat skick (t.ex. spyor) eller om det finns något skräp av något slag i Bilen ska Kunden betala för rengöringskostnaden enligt Prislistan. Om Kunden kan styrka att Aimos kostnader är lägre ska den kostnad som ska betalas av Kunden reduceras i motsvarande mån. Om Aimo kan styrka att den faktiska kostnaden var högre ska merkostnaden betalas av Kunden. B) Bilen ska vara låst och skyddad mot stöld. Specifikt ska dörrar, rutor och soltak (i förekommande fall) vara stängda och Bilen låst. Rattlåset ska vara aktiverat. C) Bilen ska återlämnas med all tillhörande dokumentation. D) Ingen av Bilens utrustning eller tillbehör ska saknas (inklusive laddkabel).

11.6 Återlämnande Scootern och när det anses stulen

Kunden samtycker till att returnera Scootern i samma skick som det hyrdes ut. Kunden är inte ansvarig för normalt slitage.

11.6 Tvistlösning genom oberoende värdering av Bilen

Om parterna inte kan enas om Bilens skick, inklusive existerande skador och fel, och värderingen av dessa, ska Aimo anlita ett oberoende värderingsföretag för att fastställa Bilens skick och eventuell värdeminskning. Värderingen ska vara bindande för båda avtalsparterna som ett skiljedomsutslag. Parterna ska bära kostnaderna för sagda värdering proportionellt i förhållande till vilken utsträckning de vinner/förlorar. Värderingen ska inte påverka parts rätt att väcka talan i domstol.

11.7 Aimos uppsägning av hyresförhållandet

Aimo har rätt att säga upp en pågående Hyresperiod med omgående verkan om Kunden i något avseende försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller annat avtal mellan Aimo och Kunden, särskilt om Kunden är i dröjsmål med någon betalning, om Fordonet används i strid mot någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller i övrigt utan skälig omsorg, om Kunden har lämnat falsk uppgift för att vilseleda Aimo eller dennes partners, om Kunden fört ut eller försökt föra ut Fordonet utanför Sveriges riksgräns eller om Kunden inte återlämnar Fordonet i tid. Vid en sådan uppsägning har Aimo rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att återfå besittningen till Fordonet och Kunden är skyldig att ersätta Aimo för alla kostnader och skador till följd av detta.

 • Avgifter och betalningsvillkor

12.1 Faktura, Prislista och betalning

Aimo ska fakturera Kunden hyra för dennes användning av Fordonet enligt den från tid till annan gällande Prislistan. Den gällande Prislistan återfinns på Aimos webbplats och i Aimo-appen. Aimo har rätt att när som helst ändra Prislistan för framtida uthyrningar. Hyra inklusive lagstadgad mervärdesskatt förfaller till betalning vid slutet av den avtalade Hyresperioden. Fakturan är även tillgänglig i Aimo-appen.

12.2 Dröjsmål med betalning

Om det saknas tillräckliga medel på Kundens konto för att erlägga betalning utgår (i förekommande fall) dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1976:635) och inkassokostnader.

12.3 Fullmakt att debitera kreditkort

Genom sitt godkännande av dessa Allmänna Villkor befullmäktigar Kunden Aimo att debitera det kort som är registrerat i Aimo-appen vid tidpunkten för den första uthyrningen och vid alla senare uthyrningar samt för alla kostnader som Kunden är skyldig att betala under eller i samband med uthyrningen (såsom exempelvis fast avgift för utlägg vid trafiköverträdelser, överträdelser relaterade till vägtullar, viten etc. enligt vad som anges i Prislistan.

 • Kvittning och retentionsrätt

13.1 Allmänt

Kunden har rätt till kvittning endast om Kundens motfordringar vunnit laga kraft eller är otvistiga eller uttryckligen medgivits av Aimo. Vidare har Kunden retentionsrätt endast om, och i den mån, Kundens motfordran är baserad på samma avtalsförhållande.

13.2 Förfallna betalningar

Om Kunden är i dröjsmål med en betalning till Aimo förfaller alla existerande skulder till Aimo till omedelbar betalning.

 • Ändringar av de Allmänna Villkoren

Aimo ska ha rätt att ändra de Allmänna Villkoren för framtida enskilda hyresavtal under förutsättning att ändringarna är skäliga gentemot Kunden. Kunden ska skriftligen meddelas genom epost eller på annat lämpligt sätt om alla ändringar av de Allmänna Villkoren. Ändringarna ska anses godkända och bindande när de träder i kraft för ett existerande avtalsförhållande om Kunden inte säger upp avtalsförhållandet. Aimo ska särskilt påpeka denna konsekvens för Kunden i meddelandet om ändringarna. Kunden ska meddela Aimo om eventuell uppsägning inom en månad efter Aimos meddelande om ändringarna. Kunden har rätt att säga upp avtalsförhållandet enligt denna § 16 oavsett vad som anges i annan bestämmelse i dessa Allmänna Villkor.

 • Personuppgifter och Kundens skyldighet att lämna uppgifter

För att kunna tillhandahålla dig tjänsterna måste Aimo samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Aimo sätter värde på alla som använder våra tjänster och vi gör allt vi kan för att skydda Kundernas integritet och säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är skyddade. Aimo behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med Aimos Integritetspolicy som finns på webbplatsen och i Aimo-appen. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, den rättsliga grunden för vår behandling av uppgifterna, hur vi skyddar dem och hur länge vi lagrar dem. Den beskriver också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Läs vår Integritetspolicy noga och försäkra dig om att du förstår den. Aimo använder cookies på sin webbplats och i Aimo-appen. För information om vår användning av cookies bör du läsa vår cookie-policy som finns på webbplatsen och i Aimo-appen.

Kundens godkännande av vår Integritetspolicy anses ske när Kunden registrerar sig hos Aimo och godkänner dessa Allmänna Villkor enligt vad som anges i § 2.4 ovan. Om du inte vill att dina personuppgifter används enligt vår Integritetspolicy bör du inte registrera dig hos Aimo eller använda våra tjänster.

Genom att använda Aimos tjänster bekräftar Kunden att alla personuppgifter som lämnats av Kunden är riktiga och aktuella. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Aimo om alla förändringar i adress, e-postadress, mobilnummer och betalningsuppgifter samt om eventuella begränsningar i behörigheten att framföra motorfordon. Vid uppsåtligt eller vårdslöst brott mot denna skyldighet ska Kunden, i den utsträckning som medges enligt lag, ansvara för alla skador och följdskador som uppkommer till följd av inaktuella eller felaktiga uppgifter om Kunden.

 • Klagomål och meddelanden

Om en Kund anser att Aimo inte har fullgjort sina skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren eller ett enskilt hyresavtal, ska Kunden meddela Aimo inom skälig tid efter det att Kunden fick vetskap om eller borde fått vetskap om denna omständighet (ett klagomål). För att förenkla processen rekommenderar Aimo att klagomålet sänds med epost. Det är naturligtvis också möjligt att kontakta Aimo via brev eller telefon. Aimos kontaktuppgifter finns i den sista paragrafen i dessa Allmänna Villkor.

Observera att ångerrätten för en konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller för fordonsuthyrning.

 • Allmänt

17.1 Tillämplig lag

Affärsförhållandet ska regleras av svensk lag.

17.2 Alternativ tvistlösning för konsumenttvister

Om det uppkommer en tvist mellan Aimo och en Kund som är konsument, där parterna inte kan enas och Kunden vill driva ärendet vidare, kan Kunden hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Nämnden kan nås antingen via webbplatsen www.arn.se eller genom brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Om Kundens klagomål hänför sig till ett inköp på nätet har Kunden även möjlighet att använda EU:s nätplattform för tvistlösning. EU:s nätplattform finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.3 Integrationsklausul och ändringar

Det finns inga muntliga sidoavtal. Alla ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor ska vara skriftliga, varvid epost är tillräckligt.

17.4 Bestämmelses ogiltighet

Om bestämmelse i detta Avtal, helt eller delvis, skulle befinnas ogiltig eller olaglig ska detta inte påverka Avtalets återstående bestämmelser. Aimo och Kunden förbinder sig att ersätta borttagna bestämmelser med bestämmelser som uppfyller motsvarande ändamål och avtalsparternas presumerade avsikt. Svensk lag ska tillämpas. Avtalsspråk är svenska.

 • Kontaktuppgifter

Aimo Solution AB
559148-0941

Warfvinges väg 30
112 51 STOCKHOLM

hello@aimosolution.com
+46 10 456 39 39

Momsnummer: SE559148094101
Registrerat huvudkontor: Stockholm

 Dataskyddsombud Johan Kjellner

E-postadress: privacy@aimosolution.com